ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลาวัลย์ เกติมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญวุฒิ บัวหลวง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :