กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวนิตย์ ตาคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวแสงคาร สิงหล้า
ครู คศ.2

นางสาวเกษมณี อุดทาสา
ครู คศ.1