กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวสันต์ สิระใจ
ครู คศ.3

นายประสาร ทะมา
ครู คศ.3

นางสาวสุนีย์ กัณทะวงษ์
ครู คศ.3

นายเวทย์บพิตร สุริยะมณี
ครู คศ.1

นางสาวนุชิดา ตั๋นทา
ครู คศ.1