กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย
ครู คศ.3

นางศันสินี มูลวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

Mr.Chris Banataw E. Lumasoc
ครูอัตราจ้าง