ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ชื่ออาจารย์ : นายธัญวุฒิ บัวหลวง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,20:08  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การประเมินโครงการระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลาวัลย์ เกติมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,14:33  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาชายขอบ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลาวัลย์ เกติมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,14:26  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..